Közbeszerzés


A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény által szabályozott eljárás teljes körű lefolytatása, ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon elősegítve a közpénzek ésszerű, átlátható, nyilvános felhasználását. A közbeszerzési körbe tartozó jogi szolgáltatás kiterjed a központosított közbeszerzések teljes körű megvalósítására is.


Egészségügyi jog / Orvosi perek


Az egészségügyi szolgáltatók és az egészségügyi ellátást igénybevevő személyek jogi képviselete a jogviszonyból eredő orvosi műhibákon alapuló kártérítési perekben, valamint a peres eljáráson kívüli egyeztetések, egyezségek megkötése során. A szolgáltatás magában foglalja az orvos és beteg viszonyból eredő a felek bármelyikénél felmerülő kérdések megválaszolását.

Kártérítés / Kártalanítás

A két fogalom közötti jelentős különbség, hogy a kártérítést a jogtalan károkozónak, míg a kártalanítást a jogszerűen kártokozónak kell megfizetnie a károsult részére. Bár a két fogalom közötti különbségtétel a laikusok számára nem egyértelmű, de mindkét esetben a károsultnak a kárát a károkozónak meg kell fizetnie. Irodánk a kár megfizetése céljából megindított peres és peren kívüli eljárásokban látja el ügyfelei képviseletét.

Gazdasági jog, Társasági jog, Cégjog

A gazdaság szereplői számára teljeskörű jogi szolgáltatás nyújtása, ide értve a hatályba lépett polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai alá helyezkedést és törzstőke felemelést, valamint a gazdasági életbe belépni szándékozók jogi támogatása a Ptk. által meghatározott valamennyi társasági forma, valamint az egyesületek és alapítványok számára.

Ingatlanjog

Ingatlanok adásvétele, ajándékozása, valamint az ingatlanokkal és társasházakkal kapcsolatos eljárások teljeskörű lebonylítása, ide értve a birtok- és tulajdonvédelem körét is.